Categorie: Actualiteit

Minister: concessie Waddenveren definitief naar Doeksen en Wagenborg

Geplaatst op 9 maart 2012 13:19

Schultz van Haegen acht bezwaren ongegrond

PERSBERICHT

Harlingen, Den Haag, 9 maart 2012 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de bezwaren ongegrond verklaard tegen de twee concessies verleend voor de veerdiensten tussen het vasteland en de vier Friese Waddeneilanden. De concessies, die gelden voor 15 jaar, zijn toegekend aan de rederijen Doeksen en Wagenborg. Met deze concessies zijn de eilanders en bezoekers verzekerd van reguliere, betaalbare en betrouwbare verbindingen gedurende het hele jaar.

De minister had de concessies een jaar geleden, op 24 mei 2011, al toegekend aan Doeksen en Wagenborg, maar EVT, rederij Waddentransport en het samenwerkingsorgaan Vast maakten hiertegen bezwaar. In deze bezwaarprocedure heeft Schultz van Haegen nu bepaald dat de bezwaren ongegrond zijn.

Schultz van Haegen zei bij het toekennen van de concessies: “Het nieuwe concessiestelsel zorgt ervoor dat de continuïteit van de verbindingen gewaarborgd is, dat reders efficiënt werken en een goede service aanbieden tegen een betaalbare prijs.”

Eén concessie is verleend aan Rederij Doeksen voor de veerdiensten tussen het vaste land en de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. De tweede concessie is verleend aan de Rederij Wagenborg voor de veerdiensten tussen het vaste land en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.

Doeksen en Wagenborg verzorgden de veerdiensten tussen het vastenland en de vier Friese eilanden al op basis van Openbare Dienstcontracten (OD-contracten). Om de continuïteit van personenvervoer (zonder subsidie) te garanderen, is een concessiestelsel opgezet. In de concessie garandeert de reder ook op stille, onrendabele momenten te varen volgens de afgesproken dienstregeling. De reder krijgt hiervoor het exclusieve recht tot het verrichten van de veerdiensten terug.

In de concessie zijn onder andere voorschriften opgenomen om de kwaliteit van de veerdiensten te waarborgen. De waardering die klanten geven is daarbij de belangrijkste graadmeter. Daarnaast is in de concessie opgenomen dat consumentenorganisaties en gemeenten jaarlijks advies uitbrengen over de vervoersplannen van de reders. De concessieperiode bedraagt 15 jaar. Daarna zal een openbare aanbesteding plaatsvinden.

De veerdienst in de ‘ijstijd’: ‘Hallo, hier Nova Zembla’

Geplaatst op 3 februari 2012 19:11

We weten allemaal wat er gebeurt als het begint te vriezen. IJs beheerst het openbare leven, de schaatsen gaan onder en iedereen geniet. Het weer heeft ook effect op de uitvoering van de veerdiensten van en naar de eilanden. Omdat het ijs in de Waddenzee elke dag wat meer aangroeit, heeft Rederij Doeksen de dienstregeling aangepast. De ontwikkeling van de ijsgang wordt nauwlettend in de gaten gehouden in Harlingen, maar vooral aan boord van de veerboten.

Er dreef de afgelopen dagen al zoveel ijs in de vaarroute, dat maatregelen niet konden uitblijven. Eerst zijn alle afvaarten van de sneldienst tussen Terschelling, Vlieland en Harlingen geschrapt. Dat was noodzakelijk, omdat de snelboten met veel hogere snelheid varen dan de veerboten. Dat geeft een grotere kans op schade door het ijs. Het motorkoelsysteem op dit type schepen kan door het ijs verstoppen, waardoor de motor kan uitvallen. Bovendien kunnen de waterjets problemen krijgen met losse ijsschotsen.

Maar daar bleef het niet bij. Vanaf zaterdag 4 februari varen de veerboten alleen nog bij dag; twee keer heen, twee keer terug. Richard de Vries, hoofd Operationele Zaken bij Rederij Doeksen, legt uit waarom deze vrij unieke maatregel (voor het laatst genomen in 1996) noodzakelijk werd. “Het groeiende ijs duwt de betonningen – de boeien – langs de vaarroute steeds verder uit positie; uiteindelijk kunnen ze onder het ijs raken. De kapiteins willen in deze situatie graag goed zien wat ze doen, zodat de veerboten geen betonningen kunnen raken.” Voor de goede orde: de veerboten kunnen nadrukkelijk tegen een stootje, al kunnen ze na de winter rond de waterlijn wel weer een verfje gebruiken.

Het zijn de kapiteins die, onderling overleg en in ruggespraak met de wal, de situatie permanent beoordelen. Richard: “Als ik ze onder deze omstandigheden tijdens een overtocht bel, dan nemen ze op met ‘Hallo, hier Nova Zembla’. Ik weet dat ze het werk onder deze omstandigheden boeiend vinden en ook sommige klanten kopen speciaal een kaartje omdat de overtocht nu zo bijzonder is. Maar ik weet ook dat voor hen uiteindelijk de veiligheid voor alles gaat.”

Hoewel het terugschroeven van de dienstregeling niet plezierig is voor wie de oversteek echt moet maken (de keuze uit overtochten is nadrukkelijk beperkt) heeft het weinig tot geen effect op het leven op de eilanden. Richard: “Auto’s en goederen kunnen gewoon mee, de bevoorrading van de eilanden blijft op peil.”

Op den duur kan de ijsmassa wel steeds groter worden en massieve platen vormen, met schotsen en brokken. “Dan zullen de Friesland en de Vlieland tussen de wal en de eilanden in colonne gaan varen. Mocht het daarna nog flink blijven vriezen dan laten we de schepen alleen tijdens vloed gezamenlijk varen.”

En daarna? Richard kent de situatie alleen van verhalen van oudere collega’s. Ruim twintig jaar geleden was het zover gekomen dat de Waddenzee vrijwel geheel dicht zat en dat de veerdienst gestaakt werd. “Dat zal niet gauw gebeuren. Maar als het gebeurt, dan is heel Nederland sowieso al in rep en roer. Want dan heeft het wel genoeg gevroren om een echte Elfstedentocht mogelijk te maken!”

De actuele vaarschema’s zijn op de website te raadplegen.

Goede reis,Thalassa!

Geplaatst op 25 juli 2011 13:16

Zojuist hebben we de grote driemaster Thalassa uitgezwaaid vanuit de haven in Harlingen. Aan boord zijn 24 jongeren, die zijn voorgedragen door de Friese gemeentes vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid en inzet. Onder begeleiding van professionele Sail Trainers gaan zij sturen, wachtlopen, zeilen zetten, navigeren, maar ook dek schrobben en afwassen. Kortom: een fantastisch avontuur waarin ze leren samen te werken en worden uitgedaagd verantwoordelijkheid nemen.

Rederij Doeksen draagt als hoofdsponsor graag bij aan een uniek project als dit. We vinden het belangrijk dat jongeren zich ontwikkelen. Dat zij in staat worden gesteld een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en dat zij opgedane kennis niet alleen zélf in de praktijk brengen, maar dit later ook doorgeven.

We vinden het belangrijk dat de maritieme sector in stand wordt gehouden en dat dus ook jongeren enthousiast gemaakt worden voor deze branche. De Tall Schips Race stelt jongeren in staat kennis te maken met het nautische leven, waarin je naast de gebruikelijke vaardigheden aan boord, ook leert samenwerken. Persoonlijke ontwikkeling op diverse vlakken wordt gestimuleerd, internationale vriendschappen – soms zelfs voor het leven – ontstaan. Na afloop zijn deze jongeren ware ambassadeurs voor de nautische sector.

De jongeren varen eerst naar Stavanger (Noorwegen) waar de vloot van de Tall Ships Races 2011 al ligt. Daarna nemen de jongeren deel aan de race van de Tall Ships naar Halmstad in Zweden. Rederij Doeksen wenst hen een fantastische en leerzame reis toe en een behouden vaart!

Ms Tiger toucheert zandzuiger Piet Hein

Geplaatst op 30 mei 2011 21:14

Maandagavond 30 mei heeft ms Tiger, één van de twee snelboten van Rederij Doeksen, tijdens haar reis van Harlingen naar Terschelling een lichte aanvaring gehad met de zeezandzuiger Piet Hein. Bij het indraaien van de Blauwe Slenk liep het schip door een technische storing aan de waterjetaandrijving uit het roer. Door adequaat ingrijpen van de bemanning bleef de schade beperkt. Via verkeerstoren Brandaris is de aanvaring vervolgens gemeld en ook met de KLPD en de zandzuiger Piet Hein is contact opgenomen.

Na inspectie van de scheepshuid en kort onderzoek naar de oorzaak van de storing kon ms Tiger haar reis met aangepaste snelheid weer voortzetten naar Terschelling. Zeezandzuiger Piet Hein bleek ook slechts geringe huidschade te hebben opgelopen. Ms Tiger is vervolgens direct voor inspectie terug naar Harlingen gevaren.

Het snelle reserve schip ms Koegelwieck neemt tot nadere berichtgeving de dienstregeling van het ms Tiger over. Passagiers die de komende dagen voor de sneldienst hebben geboekt, worden gewoon conform dienstregeling vervoerd, zo laat Rederij Doeksen weten.

Reactie minister op bericht Telegraaf

Geplaatst op 28 april 2011 15:33

Brief d.d.  28 april 2011 van de minister aan de Tweede Kamer

Geachte voorzitter,

Op verzoek van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu ga ik door middel van deze brief in op het bericht ‘Topambtenaren helpen reder prijs hooghouden’ dat op 27 april 2011 verscheen in de Telegraaf.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Telegraaf wil ik u eerst het speelveld schetsen van de veerverbinding tussen Harlingen en Terschelling.
Om de continuïteit van de veerverbindingen naar de Waddeneilanden te borgen zijn openbare-dienstcontracten (ODC) gesloten met de rederijen Doeksen en Wagenborg en de desbetreffende waddengemeenten. Zo wordt geborgd dat eilanders en bezoekers gedurende het hele jaar kunnen rekenen op een betrouwbare dienstverlening tegen een redelijk tarief. Rederij Doeksen, waarmee het ODC voor de verbinding Harlingen – Terschelling is afgesloten, vaart niet alleen in de winstgevende zomermaanden, maar ook in de verlieslatende wintermaanden. Er is hierbij niet alleen een ODC afgesloten voor de (winstgevende) verbinding naar Terschelling, maar ook voor de minder rendabele verbinding naar Vlieland. Overigens is EVT pas gaan varen, nadat het ODC met rederij Doeksen was afgesloten.

Om de openbare dienst betrouwbaar uit te kunnen voeren heeft rederij Doeksen voorrang bij het gebruik van de rijksaanleginrichtingen. Voor de verbinding tussen Harlingen – Terschelling wordt de rijksaanleginrichting daarnaast gebruikt door rederij EVT, voor zover de resterende capaciteit dat toelaat. Rederij EVT is niet tevreden over de beschikbare restcapaciteit en meent dat de beperkte capaciteit het resultaat is van een samenspanning tussen ambtenaren van dit departement en rederij Doeksen.

Binnen mijn departement vindt steeds een zorgvuldige afweging plaats tussen het algemeen belang enerzijds en de individuele belangen van derden anderzijds. Er is altijd een spanningsveld aanwezig tussen het algemeen belang van de continue dienstverlening op grond van het ODC en het individuele belang van derden, zoals EVT. Dat spanningsveld en de complexiteit van het speelveld maken dat er intern ook de nodige discussie wordt gevoerd. Dat is ook zichtbaar in het intern e-mail-verkeer. Doordat de berichtgeving is gebaseerd op een selectie van e-mails die in het bezit van EVT gekomen zijn, ontstaat naar mijn mening een incompleet, en daardoor onjuist beeld.
Voor zover mij bekend zijn de gelekte mails, waarop de berichtgeving in de Telegraaf is gebaseerd, dezelfde als waarover ik reeds eerder met uw Kamer van gedachten heb gewisseld. Ik heb u bij brief van 18 november 20101 reeds een eerste reactie gegeven op de gelekte mails. Vervolgens heb ik dit met uw Kamer besproken tijdens het AO Binnenvaart van 19 januari 2011.

Zoals ik u ook in bovengenoemde brief heb gemeld heb ik een intern onderzoek laten uitvoeren, in het kader van het algemene integriteitbeleid van IenM. Dit onderzoek had als doel om na te gaan hoe informatie bij EVT in het bezit is gekomen en vast te stellen of er hierbij sprake was van bewust handelen en wie er bij het (bewust) handelen betrokken is geweest. In het kader van dit onderzoek zijn de bij het dossier betrokken medewerkers in eerste instantie door een onafhankelijke partij gehoord. In het daarna ingestelde vervolgonderzoek is ook van een digitaal onderzoek gebruik gemaakt. Uit het (vervolg)onderzoek is niet bekend geworden door wie of hoe de informatie vanuit Ien M bij EVT terecht heeft kunnen komen.

Bij bovengenoemd onderzoek is ook gekeken naar integriteit in de bredere zin. Dat onafhankelijke onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Ik herken mij dus niet in de berichtgeving van de Telegraaf en het is voor mij geen aanleiding mijn standpunt inzake de dienstverlening naar de Waddeneilanden te herzien.
Het onderwerp integriteit krijgt binnen mijn departement veel aandacht. Alle medewerkers van mijn ministerie worden vanaf de introductie(dag) bij het Rijk op de hoogte gebracht van de cultuur met betrekking tot integriteit. Ook is er voor medewerkers een jaarlijks Programma Integriteit, dat elk jaar andere accenten krijgt. Daarnaast is er binnen de betrokken diensten extra aandacht voor de omgang met e-mails.

Tot slot wil ik u nog informeren over de schadeclaim die EVT op 15 april jongstleden bij de Staat heeft ingediend. EVT is van mening dat de Staat onrechtmatig gehandeld heeft. Op basis van de nu bekende gegevens kom ik, na advies van de Landsadvocaat, tot de conclusie dat er van onrechtmatig handelen geen sprake is. Daarom zal ik niet ingaan op het verzoek tot schadevergoeding.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/28/verzoek-om-reactie-berichtgeving-telegraaf-inzake-topambtenaren-helpen-reder-prijs-hooghouden.html